ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Móri Családi Iroda adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő adatai: Cégnév: Móri Családi Iroda Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 1. Weblap: www.moricsaladiiroda.hu

Kapcsolat: Telefon: +36-70-203-2868 E-mail: pancsa22@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Postacím: Móri Családi Iroda 8060 Mór, Kapucinus tér 3. e-mail: pancsa22@gmail.com

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: a Móri Családi Iroda munkavállalói végeznek adatfeldolgozást.

Külföldi adattovábbítás: nem történik harmadik országba továbbítás.

1. Adatkezelési célok Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: a) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; b) tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük; c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése; d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése; e) belső adminisztráció megkönnyítés;

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok: a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság. c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont e) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont f) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3. Az adatkezelés időtartama A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Érintetti jogok: a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); d) az adat kezelésének korlátozása; e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Mór, 2018. május 24.Vissza a főoldalra